Донцов - традиціоналіст?


Колись пробував подати  Дмитра Донцова у вигляді традиціоналіста. Тим більше, що він у своїх текстах був зовсім не проти цього самого традиціоналізму. Ось що з цього вийшло.


У відомих своїх працях «Де шукати наших історичних традицій» (1938) та «Дух нашої давнини» (1944) Д. Донцов намагався вибудувати за допомогою української історії новий варіант ідеології традиціоналізму, який ґрунтувався б не на безпосередніх цінностях традиційно-аграрного суспільства, але такого, що послуговується ірраціональними зразками європейської філософської думки (йдеться про А. Шопенгауера, «філософію життя», Х. Ортегу-і-Гасета). Крім того, відкриття можливостей концепту міфу при конструюванні політичних ідеологій, започатковане ще Ф. Ніцше та Ж. Сорелем, захопило його також. Присутність міфу в ідеології «чинного» націоналізму полягає насамперед у неусвідомленому наслідуванні форм міфічного мислення; тобто коли ми говоримо про цей рівень міфу у Д. Донцова, то маємо на увазі, насамперед, певний спосіб організації подій минулого за архаїчними схемами світосприйняття. І хоча «міфізм» у Д. Донцова як схема, форма реально існує в межах ідеологічної свідомості, але він вказує на об’єктивне існування постійних глибинних міфічних архетипів, без яких світ національного буття був би неможливим.
Д. Донцов суто раціональним чином, доказово, сприймає минуле України, холодно-логічно доводячи необхідність «фанатизму», «сліпої віри» у «волінні нації до свого самоствердження», не впадаючи при цьому ні в яку екстатичність. Тобто сприйняття минулого Д. Донцовим є не безпосередньо-міфічним, воно вже опосередковане (опрацьоване) його рефлексією. І тому перетлумачений образ української історії в ідеологічних категоріях призначений був для широких мас із розрахунком, мабуть, на те, що на неусвідомленому рівні у сприймаючої сторони вже існує певна «міфічна потреба». Тому, виходячи із відсутності спонтанного сприйняття і переживання українській історії, із свідомого формування образу минулого для досягнення чіткої мети (самостійна Українська держава), цей рівень міфу у Д. Донцова може бути віднесений лише до вторинних міфів, тобто міфології. Міфологія ж, на відміну від автентичного міфу, є зібранням міфів, уже підданих рефлексії, і тому придатною для використання в певних партикулярних інтересах.
Вихідна позиція у сприйнятті Д. Донцовим українського минулого – визнання ієрархічного стану суспільства як єдино можливого для нормального розвитку української нації. На чолі такого ієрархізованого суспільства повинна стояти каста «луччих людей». Всю історію України він і розглядає крізь призму цієї опозиції «еліта»-«маса». Д. Донцов пояснює своє розуміння вищої касти так:
«Під кастою розумію тут не щось подібне до замкнених каст Індії, лише щось інше. Під правлячою кастою, під «аристократією» розумію щось подібне до Ордену, окрему положенням у суспільстві й духом верству «луччих людей», як їх звала наша старовина, верству, яка поповнювалася б вихідцями з усіх станів суспільства на підставі суворого добору ліпших, а з другої сторони суворим перецідженням, «чисткою» охороняла б свою духовну й моральну вищість і чистість, свою форму й силу».
Виходячи із волюнтаристських засад своєї ідеології, Д. Донцов намагається вольовим чином організувати все буття українського світу, включаючи його минуле, і поставити на службу ідеології чинного націоналізму. Спроба підкорення минулого полягає в розповсюдженні жорсткої схеми кастовості на всю історію України.
Міфічність конструювання нового розуміння історії Д. Донцовим виявляється в тому, що фактично для нього історія існує як історія зразків для оволодіння такою неприхильною для української нації тогочасною дійсністю. Найважливішим серед таких зразків (архетипів) і є архетип кастовості, який Д. Донцов втілює в певних подіях чи історичних діячах. Кастовість – це сконструйований Донцовим архетип, який для української історії є «наскрізною, інваріантною структурою» (С. Кримський), а тому він може бути вживленим і у минуле. Значення архетипового сприйняття минулого добре розкрито Томасом Манном (1875 – 1955), якого схвально цитує угорський філолог-класик Карл Кереньї (1897 – 1973). Він писав:
«Архаический человек… перед тем, как что либо делать, делает шаг назад подобно тореадору, который ищет равновесие, чтобы вернее нанести смертельный удар. Он ищет пример в прошлом и погружается в него (в прошлое), как в водолазный колокол, чтобы затем нырнуть – защищенным и преображенным – в проблемы настоящего».
За цією ж аналогією підходить до історії й Д. Донцов. Саме в архетипі кастовості втілена національна сутність, тому він перестає бути прив’язаним до якоїсь певної часової точки і його дія розповсюджується на всі періоди української історії, визначаючи їх. У самого Д. Донцова така позачасова національна сутність мала назву «дух нашої давнини», про необхідність воскресіння якої він постійно наголошував. Результатом процесу переосмислення українського минулого, через «вживлення» в його «тіло» архетипу кастовості стає таке минуле, яке вже може бути засобом реалізації ідеологічних настанов «чинного» націоналізму в сьогоденні.
Архетип кастовості вписується в модель часу, яка близька до моделі архаїчного міфу. Міфічна модель часу передбачає виділення в минулому епохи сакрального Першочасу та відтворення присутності цього Першочасу у сучасності1. Такий Першочас є «справжнім», «дійсним» часом, що творить у собі всі ті архетипи, до яких в наступні періоди української історії буде постійно повертатись національна свідомість. Знання первинної історії українського етносу сприймається як повернення до першооснов національного буття, як вихід за межі емпіричного, мирського (погіршеного) варіанту часу. Функція повернення до першооснов є досить дієвим засобом забезпечення підйому «приспаного» національного духу. Повертаючись до «абсолютного начала» Першочасу, яке було вмістилищем всього творчого, нація, омиваючись у «водах вічності», ніби починає творити себе наново, переходить на якісно новий рівень своєї історії. Тому володіння своїм минулим, на думку національних ідеологів, надає сили для впливу на сьогодення. І, навпаки, щоб оволодіти сьогоднішньою ситуацією в національній сфері, потрібно знати історію походження нації. Хто володіє знанням національного походження, той (за аналогією до архаїчних міфів) володіє долею нації.
Час Донцового образу українського минулого, принаймні так як він представлений у «Дусі нашої давнини», ділиться досить виразно на три відтинки. Перший відтинок характеризується пануванням кастових відносин або, як писав Д. Донцов, «вся наша історія аж до половини ХІХ віку свідчить, що ідея гієрархічності, кастового укладу суспільности була незрушимим правилом нашого національного життя». Початки ієрархізованого суспільства в Україні Д. Донцов, з посиланнями на археолога В. Щербаківського, відносить до ІІІ тис. до н. е., пов’язуючи їх з приходом кочівників-номадів на наші землі. Далі правління аристократії поширюється в часи Київської Русі, польсько-литовської доби і, врешті, сягає часів козаччини. Архетип кастовості на цьому відтинку часу виступає у чистому вигляді і втілюється він у таких діячах української історії як князі Олег, Володимир, Ярослав Мудрий, магнат К.Острозький, в козацьких ватажках Байді-Вишневецькому та Б. Хмельницькому, філософі Г. Сковороді. Таким чином, історичні особи перетворюються у зразкових героїв, носіїв лише аристократичних чеснот. Стану правлячої верстви, за Д. Донцовим, притаманні такі чесноти як «героїзм, непотурання злу, віра в своє високе післанництво, відданість справі, поняття чести, фанатизм на службі ідеї, відвага стояти і впасти при своїм ідеалі». Саме українська аристократія є носієм традиційно-національного духу і тому її занепад приводить до занепаду (до стану бездержавності) всієї української нації. Отже, цей перший відтинок аналогічний міфічному Першочасу – зразковій епосі для наступних періодів. Це своєрідний «Золотий вік» української історії, якщо далі проводити аналогію з добою архаїки.
Наступний, другий відтинок часу, який можна виділити, пов'язується у Д. Донцова із втратою українською нацією верстви «луччих людей», занепадом системи моральних цінностей, які відображають світобачення вищої касти. Стан бездержавності – це кара українському народу за відхід від законів кастового (ідеального) суспільства, це темні часи, в яких архетип не діє. «За моральним упадком еліти, слідує, як його тінь, заслужена кара нації». Тут у Д. Донцова також відбувається уподібнення міфічній моделі поведінки, де забуття того, що сталося в ідеальні первісні часи розглядається як головна перепона для пізнання, а, отже, і для порятунку української нації. Носіями архетипу кастовості в цей темний період історії є не вся правляча верства, а лише окремі носії ідеалів вищої касти – І. Котляревський, Т. Шевченко, М. Максимович.
Виродження козацької аристократії пов’язується Д. Донцовим із прийняттям нею цінностей демократичного суспільства – культу приватного життя, матеріалізму, особистого блага, чуттєвих насолод. «Так спустошила і загинула й козацька держава, коли нагорі, серед правлячих опинилися люди з душею Шевченкових «свинопасів», – підсумовує ідеолог інтегрального націоналізму. Тому, не дивно, що місце «змужиченої» касти пізніше зайняли чужинці – росіяни та більшовики. Українська інтелігенція також підтримала плебейські цінності «людини-маси», а тому й не стала новою елітою, яка б могла виконати свою місію і вивести Україну в коло великих націй.
Нарешті, останній, третій, відтинок часу української історії пов'язується Д. Донцовим із поверненням аристократичної верстви в структуру українського суспільства. Кастову структуру потрібно відновити, ідеал повторити і тоді відбудеться повернення до величних епох української історії. І як би там не було, але сучасність обов'язково повинна отримати «санкцію» на існування від досконалих часів минувшини. Надії на відновлення самостійності української нації пов'язуються Д. Донцовим із початком Другої світової війни, яка відродить тип людини аристократичного світовідчуття. Ця активна верства врешті-решт об'єднає інертну масу в українську націю. А такі книги як «Дух нашої давнини», на думку автора, виконують функцію передавача забутих аристократичних традицій сучасним поколінням майбутньої правлячої еліти, вони «воскрешають» правильну давнину. Отже, «хто хоче воскресити давнину, той мусить воскресити її чесноти і створити касту подібну її касті, як створили козаки касту подібну стародружинницькій касті старого Києва» 2.

10 коментарів

Святослав Вишинський
Раціональна, суб'єктна складова міфології (vs. міф) у її використанні тими чи іншими ідеологіями або філософськими течіями характерна і у випадку таких феноменів, як інтегральний традиціоналізм (Рене Генон, Ананда Кумарасвамі, Юліус Евола, Фрітьоф Шуон, Тітус Буркхардт) та Консервативна Революція (Артур Мьоллер ван ден Брук, Освальд Шпенглер, Ерснт Юнгер, Фрідріх Юнгер, Карл Шмітт). Традиція і традиціоналізм таким чином є не одним і тим же, позаяк за традиціоналізмом стоїть вольове суб'єктне начало, зовнішнє до Традиції, однак свідомо обираюче її як долю або мету.
Артур Середін
Донцов — традиціоналіст? І традиціоналіст теж. З першого погляду, це може виглядати як парадоксальний
шлюб традиціоналізму та націоналізму. Проте, що значили ці концепти для Донцова? Феномен Донцова полягає в залученні українських дискурсів до певного кола світових ідей, яке тоді формувалось. Завданням дослідника є спробувати окреслити це коло скоріше безвідносно до цих позначок. Проте, з іншого боку, саме історія, вироблених цими інтелектуальними системами понять, та трансформація їх значення відповідно до змін історичного контексту стає основою дослідження.
Галина Дичковська
Для того, щоб глибше осягнути Д.Д., почитайте його праці періоду 1908-1918 років.Дуже доброю є робота М.Сосновського про Д.Д.
«Я, як соціал-демократ, якнайменше схильний визнавати універсальність принципу нації...»/цитую з пам*яті/, там знайдете матеріалізм, класову боротьбу, відкидання ідеалізму-буржуазності тощо.

«Кастовість» з*являється з 1917-18, з періоду Скоропадський-Липинський. Останній, неодноразово звинувачував «Мітьку» у плагіаті (не безпідставно, як на мене) ідей про «луччих людей».

Шлюб Традиціоналізму і Націоналізму не є парадоксальний, а є закономірний. Але Донцов у власній архетипічності НЕ Є ні одним, ні другим. (Певно ця моя думка багатьом здасться абсурдом).
Але я не перша. Ю.Липа, син Івана Липи і неабияка постать в ОУН-р стверджував це ще на початку 1930-х. Аналогічно висловлюється В.Мартинець: Д.Д. ніколи не був репрезентантом українського націоналізму ні в цілому, ні окремих його частин. (член проводу ПУН, мельниківець)
Артур Середін
Дякую. Праця М. Сосновського дійсно є мабуть на сьогоднішній день найкращою працею про Донцова. Та вона зовсім не позбавлена тенденційності. Навпаки, Сосновський є речником тих сил української еміграції, які виступали за лібералізацію (в прямому сенсі перетворення націоналістичної ідеології на різновид лібералізму)українського руху.
Теза про «плагіат» має розглядатись насправді в загальному контексті історії ідей. І, я вам скажу, тоді буде взагалі незрозуміло, яка із світових ідей не є тією чи іншою мірою плагіатом.
Багато в цьому аспекті відіграють міжособистісні взаємини. Та це має бути предметом окремого дослідження.
З точки зору історії ідей ми можемо поглянути на критику Донцова ідеологами ОУН як на суперечку про рівень структурованості ідеологічного дискурсу. Саме в цьому й полягає протиставлення «організованого націоналізму» ОУН «чинному націоналізму» Донцова. Хоча з моєї точки зору, «організований націоналізм» має, говорячи сучасною мовою, більше «контентного наповнення», залишаючись при цьому в рамках дискурсу, накресеного Донцовим.
Критика Донцова Ю. Липою це взагалі окрема тема. Зовні ця критика виглядає як критика пошуку Донцовим орієнтирів у іноземних теоріях. На противагу цьому Ю. Липа говорить про наявність цих істин в самій «душі» українського народу. Проте, якщо поглянути на це в загальному контексті, ми побачимо в дискурсі Ю. Липи приклад модерністської транформації позитивістської (з романтичними конотаціями) «народницької» концепції (речником її традиційної версії був його батько). Іншим подібним випадком буде транформація ідей «фьолькіше» в расові теорії Третього Райху. Дані тенденції настільки відкрито проявляються у текстах Ю. Липи, що я просто дивуюсь, як дослідникам вдається їх не помічати. Мабуть свою роль відіграє як раз згадана апеляція Ю. Липи до «народницької» українької традиції (у «Добу Крайнощів» це вже зовсім не те народництво). З іншого боку затемнює схожість з німецьким варіантом критика Ю. Липою німецького націонал-соціалізму. При цьому впадає у вічі, що Липа сам мислить тими ж категоріями, що й об'єкт критики. Дослідники також забувають про роль англо-саксонської думки в розробці расових теорій. Саме на англійський блок Липа великою мірою орієнтується. Проте у ідей Ю. Липи не так то й багато розбіжностей з ідеями Д. Донцова. Це великою мірою пояснюється впливами «філософії життя» на обох мислителів. Не чужою є для Юрія Липи і метафізика. Метафізичний дуалізм його концепції, доречі має паралелі у «Міті ХХ століття» А. Розенберга і багатьох ідеях СС. Все це свідомо не помічається дослідниками
Галина Дичковська
Стосовно плагіату ідей, погоджуюсь, що нічого нового нема під сонцем. Але у випадку із Д.Д. надто яскравою є його зміна/перехід від соціал-демократизму до елітаризму і вплив В.Липинського прочитується однозначно.

Критика Ю.Липи — це насамперед їх особистісна взаємодія. Липа не погоджувався із тотальним критиканством Д.Д., яке зачіпало безпосередньо постать його батька. Не суть іноземних теорій в творчості Д.Д., суть в тому, що абсолютна глорифікація ідеї боротьби, яку Д.Д. значним чином приніс із марксизму, діє як руйнуючий націю світоглядний принцип.
Артур Середін
Врешті все зводиться до відсутності на даний момент справді об'єктивного дослідження як міжособистісних взаємин ідеологів українського націоналізму (про що я згадував вище), так і проблеми інтелектуальних впливів (власне, на мою думку, з таким же самим успіхом ми можемо звинуватити Липинського в плагіаті ідей Ортеги-і-Гассета, Макіявеллі або ще когось). У світлі постмодерністського феномену «смерті автора» проблема плагіату в даному контексті виглядає взагалі абсурдною. Теза про «плагіат» використовується противниками Донцова як риторичний аргумент для підсилення власних позицій. Те ж саме і щодо тези про вплив марксизму на дискурс Донцова, попри те що його ідея боротьби укорінена постулатах волюнтаристичної філософії, і це яскраво простежується. Та використання цих риторичних засобів може спрямувати увагу дослідника, який працює в руслі інтелектуальної історії на дещо інше, і, мабуть, цікавіше. Слід сказати, що «Призначення України» Ю. Липи великою мірою побудоване на протиставленнях до дикурсу Д. Донцова і являє собою спробу (чи насправді не єдину справжню в довоєнний час)альтернативного проекту самопрезентації дискурсу ідеології українського націоналізму. Проте цей проект, в кінцевому рахунку, як на мене все ж залишається тісно пов'язаний з основним руслом через вписування (проте через інші двері) до певного загальноєвропейського кола ідей даного періоду.
Галина Дичковська
Можете записати мене до противників Донцова, було б весело, якби мене записали до противників націоналізму, хоча й таке вже було.

Впливи марксизму такі яскраві, що навіть не охота це доводити. Жупел «класової боротьби» після 1918 став боротьбою між націями, і глорифікацією боротьби взагалі.

Це була «очисна» теза для ЦР, яка ніяк не бачила боротьби між «представниками пролетаріату різних націй», але зациклення на ній дає руйнацію будь-якої структури, в тім числі національної.

Донцов — феноменальний КРИТИК, за це йому честь і хвала. це необхідний етап, але якщо спробуєте на його ідеях БУДУВАТИ, отримаєте негативний результат.

ОУН будувала свою концепцію не стільки на Донцову, скільки на Міхновському і Липинському, хоч впли Д.Д., без сумніву були, та далеко не завжди давали конструктивні наслідки.
Артур Середін
Яка ОУН і якого періоду? Можу відразу відповісти — ОУН-м після Другої сітової війни, яку в цей час пошуки нового дискурсу самопрезенації штовхають до налагодження зв'язків з іншими колами української еміграції.
Друге питання — де в марксизмі з його жорстким економічним детермінізмом ідея глорифікація боротьби як такої? Навпаки така глорифікація характерна для волюнтаристичної філософії, на яку опирався Д. Донцов. Якщо й можна говорити про з'вязок ідей Донцова з марксизмом, то в руслі твердження Е. Нольте про німецький націонал-соціалізм «Голокосту передував Архипелаг-ГУЛАГ». Ідеї Донцова були адекватною відповідю на радикалізацію світового політичного дискурсу.
Галина Дичковська
Артуре, я виросла в середовищі людей ОУН-б, і їхній світогляд знаю не з книг. Тим більше не з книг О.Багана.
Твори Донцова ніколи не були в переліку вишкільних матеріалів ОУН-б, які я, повірте, знаю доволі не погано.

Стосовно боротьбізму в Д.Д., подивіться його роботу «Маркс, Енгельс і Лассаль про неісторичні нації» (здається 1916 року).
А стосовно боротьбізму в марксизмі — нагадайте собі, що крім жорсткого економічного детермінізму, є не менш жорстка боротьба класів, яка, власне, і є «повитухою» нових суспільних відносин.

Стосовно ОУМ-м, то, як на мене, саме в них «донцовства» більше, що, ймовірно, було теж однією з психологічних причин розколу.
Після ІІ світової, Д.Д. вже важливої ролі не відігравав. Ідеолог-теоретик, що не приймає участь у живій боротьбі, яка може бути його вага? Це так, ніби житель мегаполісу, буде давати інструкції змієлову чи писати техніку безпеки для серпентарію.
Артур Середін
«Боротьба класів» випливає з матеріалітичного світогляду, попри її фетишизацію комуністами, вона залишається передовсім засобом, який випливає з матеріальних чинників (таких як власність на засоби виробництва) і таким же матеріалістиним цілям служить (побудова безкласового суспільства справедливого розподілу). Структурна відмінність від ідеї боротьби як скоріше екзистенційного чинника, як вона постає в «філософії життя», досить яскрава.
Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте