Донцов - традиціоналіст? (закінчення)


У Д. Донцова ми зустрічаємо й свідоме використання міфів для підсилення дієвості своєї ідеологічної доктрини, у даному випадку давньоіндійських. Мова йде про буквальне запозичення у ще одного ідеолога елітаризму – іспанського філософа Х. Ортеги-і-Гасета (есе «Безхребетна Іспанія») – міфу про чергування двох діб в історії – «кітри» і «калі».
Такі уявлення Д. Донцова мають прямі аналогії, а може навіть, з огляду на його добре знайомство з творчістю Ф. Ніцше, є й неусвідомленою реалізацією одного із фундаментальних принципів його філософії – «вічного повернення того ж самого». Цей поцейбічний світ єдиний і все в ньому існує лише в часі. У Ф. Ніцше Надлюдина, що подолала саму себе може забажати через посередництво вічного повернення продовжити власне життя та й всі світові події у нескінченність. Для Надлюнини ідея вічного повернення – це такий собі поцейбічний суррогат безсмертя 6. Для нас в цій ідеї є важливим те, що минуле постійно нагадує про себе через повернення в сучасність, даруючи всім існуючим відчуття тривалості в кількох модусах часу. Минуле, яке постійно актуалізується в сучасності, таким чином, неможливо усунути з людського досвіду. Для людини воно може існувати лише стаючи складовою «тепер». Та, власне, й сам Ф. Ніцше в ранній період своєї творчості, формулюючи один з перших варіантів своєї гіпотези про «вічне повернення» на прикладі історії, зазначав, що
«…всупереч усім історичним способам бачення минулого, вони доходять цілком одностайного висновку: минуле і теперішнє є одним і тим же, а саме: типово однаковим у всьому розмаїтті і, як всюдисущність непроминальних типів, застиглим витвором незмінної вартості й вічно однакового значення».
Як зрозуміло, у Д. Донцова архетип кастовості в ідеї «вічного повернення того ж самого» якраз і виконує роль «того ж самого».
Якщо відповідно до принципу історизму існує унікальне минуле, незалежне від пізнаючого суб’єкта, яке може бути більш-менш адекватно пізнаним лише виходячи із відповідного тогочасного історичного контексту, то українська модель минулого, що належить Д. Донцову має досить виразну антиісторичну тенденцію. Справді, архетип кастовості, що пронизує історію України зовсім не сприяє розумінню унікальності («разовості») тієї чи іншої історичної епохи чи біографії окремої історичної особи. Архетипове (позачасове) сприйняття минулого, незалежно від того чи притаманне воно архаїчному міфу, чи народній культурі, а чи ідеологічним побудовам Д. Донцова задіює найвищу можливість авторитету, яку може надати минуле сучасності – це авторитет вічності. Але ж мислити неісторично, знову за Ф. Ніцше, – це та здібність, що в певних межах є важливішою та первиннішою, «оскільки вона є тим фундаментом, на якому тільки й може взагалі рости щось правильне, здорове та велике, щось насправді людське». Отже, неісторичне в історії – це те, що періодично повертається.
Таким чином, модель минулого України, репрезентована Д. Донцовим являє собою зразок свідомого конструювання уявлень про традиційні форми державного існування в межах ідеологічного дискурсу, які зреалізовуються через повернення архетипу кастовості (елітарності) із минулого в сучасність. Така схема є відверто телеологічною. Вона працює на реалізацію однієї мети – відірвати українську історію від російської ідеї «окраїнності» та польської «кресовості» і, «центрувавши» Україну на рівні окремої нації, ствердити її самодостатню сутність. Тоді вже з точки зору такого «центру» російський чи польський фактори не обумовлюють українське минуле, а виступають лише маргінальним моментом української історії.
1 Справжній характер міфічного буття виявляється лише тоді, коли воно виступає як буття походження. Відомий німецький філософ-неокантіанець Ернст Кассирер (1874 – 1945) на цю особливість міфу вказав так: «Миф не знает другого способа объяснения, чем обращение к далекому прошлому и выведение современного состояния физического и человеческого мира из первобытного положения вещей». Таким чином минуле в міфі абсолютизується. Це і приводить до зникнення відчуття часової протяжності в певні моменти його сприйняття. У міфі існує культ певних часових відтинків, що виконують функції міфічного Першочасу. З точки зору міфосвідомості реальність є реальністю остільки, оскільки вона позначена. У первинний хаос привноситься якась точка, яка є початком структури. А це вже щось певне, що протистоїть непевному, тобто основний сенс міфу –перетворення хаосу в космос –знаходить тоді своє підтвердження. Одним із таких парадигмальних відтинків часу (точкою порядку) для історичної пам’яті виступає час творення етносу (нації).
2 У сучасних націологічних дослідженнях метафорично національним міфом часто називають ідеологічні уявлення  про історичні схеми національного буття, які через ототожнення індивідів з ними починають виконувати інтегративні та регулятивні функції в колективному існуванні індивідів (фактично таке визначення відповідає поняттю «модель історичної пам’яті»). Наприклад, відповідно до нашої теми це може бути також «козацький міф» ХІХ століття або ж «міф Грушевського», який використовується  на означення ідей викладених ним, насамперед, у статті «Звичайна схема «русской» історії…» (1904). Не маючи можливості детальніше зупинитись на смислових нюансах поняття «національний міф», ми лише наголосимо, що у цьому дослідженні під національним міфом ми розуміємо деякі елементи ідеологічних побудов, що лише аналогічні елементам структури архаїчного міфу.
3 Для порівняння, цей уривок із есе Х. Ортеги-і-Гасета у перекладі українською мовою звучить так: «Історії властиве безперервне й послідовне чергування двох класів епох – епох формування аристократій, а водночас і суспільства, та епох занепаду цих аристократій, а водночас і розкладу суспільства. В індійських пуранах вони називаються епохою Кітра і епохою Калі, які в постійному ритмі змінюють одна одну. В епохи Калі кастовий устрій занепадає, шудри, тобто нижчі, вивищуються, оскільки Брахма засинає. Тоді Вішну прибирає жахливої подоби Шіви і руйнує існуючі форми – над видноколом сіється мертвотне світло присмерку богів. Врешті-решт Брахма прокидається і в поличчі Вішну, доброго бога, заново створює Космос. Заповідається нова епоха – Кітра».
4 В «Націоналізмі» Д. Донцов вказує на ще одне джерело свого захоплення сучасною міфотворчістю. Мова йде про ідеологічну теорію міфу французького анархо-синдикаліста Жоржа Сореля (1847 – 1922), який у ряді своїх праць, таких наприклад як «Роздуми про насильство» та «Капіталістичне й соціалістичне виродження», дав політичну інтерпретацію цьому поняттю, пов’язавши його з феноменом влади. Він підкреслював, що будь-які політичні рухи інспіруються міфами. Сам міф трактувався при цьому досить широко – під ним розумілись різноманітні ідеї та почуття, які забезпечували єдність соціальної групи й становили основу її світосприйняття. По відношенню до істини – це фікції, ілюзії, плід уяви, що відображають корисливі, але ще не усвідомлені інтереси певних класів. Міф ніколи не втілюється в життя, його основна функція прагматична. При допомозі міфів народ об’єднується, активізується, стає до боротьби. Отже, такі міфи повинні розглядатись лише як засіб впливу на сучасність. Кожний економічний клас створює свої міфи: буржуазії властиві одні міфи, робітникам – інші. Так, пролетарськими міфами Сорель називає ідею загального страйку, ідею свободи, ідею рівності. У Д. Донцова сорелівський «міф» називається «легендою» і протиставляється «утопії».
5 Такий же закид робить Д. Донцову й інший дослідник його творчості Василь Рудко. Д. Донцов, пише він, «виступає перед нами ніби, абстрагуючи від історичної національної традиції. Справді, чи не характерно, що майже ціле його обґрунтування українського націоналізму побудовано скорше на прикладах інших народів, як українського і цитати чужих авторів чи не є  головним матеріялом його теорії? … Безтрадиційність Д. Донцова виявилась чи не найбільше в його розправі з М. Драгомановим, якого він анатомує за те, що той був сином свого часу, себто демолібералом ХІХ ст.». Донцовська наука є наслідком «його безтрадиційности і браку смислу історичного. Його ідеї недосконало пов’язані з українською дійсністю, з реальним соціально-політичним підложжям, вони надто абстрактні, а тому легко вщеплюючись в душі, тяжче закорінюються в життя». У відповідь на такі звинувачення сам Д. Донцов потрактовує погляди своїх ліберально-демократичних опонентів як «ідеологію голоти».
6 У «Так казав Заратустра» орел і змія говорять Заратустрі про «вічне повернення» так: «Ось я помираю і щезаю, – сказав би ти, – і через мить обернуся на ніщо. Душі такі ж умирущі, як і тіла; та сув’язь причинності, в котру я заплетений, повернеться знову, – і знову створить мене! Я сам одна з причин вічного повернення.Я прийду знову з цим сонцем, з цим світом, з цим орлом з цією змією – не в нове життя, не в краще життя, не в подібне життя, – у великому і малому я знову повертатимусь до цього самого життя, щоб знову навчати про вічне повернення всього, щоб повторювати слово про великі полудні землі й людини, щоб знову звістити людям про надлюдину».

10 коментарів

Костянтин Левін
Мені особисто дуже імпонує, як про Донцова писав Лісовий (В. Рудко. Розлам в ОУН (Критичні нариси з нагоди двадцятиліття заснування ОУН). // Націоналізм. Антологія. К.: 2006, С. 602):
.
Донцов був взагалі людиною блискучого літературного фасаду. Цей фасад засліплював молодь. Оцінка молоді, що багато дечого не може розуміти, не може бути в розвинених суспільствах критерієм вартості. <...> Так само дуже великі сумніви треба б мати щодо вартості начитаності Донцова. Надзвичайна легкість, з якою він перескакував цитатами від автора до автора, могла дуже імпонувати молоді; одначе кожний, хто має в цьому смак, мусить визнати, що людина, органічно зв'язана з культурними вартостями, до того ж людина думки, ніколи по-донцовському писати не буде. <...> Якби більшість його праць були написані віршем, було б, мабуть, усе гаразд.

.
Тобто я поділяю думку Лісового у тому, що Донцова треба розглядати як блискучого есеїста-ідеолога, але не як філософа. В цьому, доречі, сучасний «метр» традиціоналізму А. Дугін на нього принципово схожий.
Святослав Вишинський
Поняття філософії саме по собі є умовним — будь-яка філософія є водночас ідеологією, приховано або явно, а межа, котра відділяє філософію від есеїстики дуже тонка, особливо в останній час. Фрідріх Ніцше, Ернст Юнгер, Жорж Батай є показовими фігурами в цьому сенсі. Александр Дугин схожий частково, оскільки його роботи надто різнопланові — однак і серед них є доволі строгі праці. Дискусія ж стосовно Дмитра Донцова, очевидно, триватиме й надалі, позаяк доки невизначеною залишається форма філософування, доти невизначеними залишатимуться рамки самої філософії, її строгий обсяг.
Костянтин Левін
Я притримуюся тієї думки, що називати філософією моделювання картини світу, яке свідомо відштовхується насамперед від політичної необхідності і свідомо робиться задля політичної мети, добираючи відірвані від контексту цитати з філософських творів звичайно можна, але освіченій людині не личить.
.
Розважання ж про відсутність меж між есеїстикою, філософією та ідеологією як доказ того, що тепер будь-яку ПУшну чи ПСПУшну агітку можна називати філософією не приймаю. Межі, звичайно ж, розмиті, але.
Святослав Вишинський
У такому випадку чим є політична філософія Платона? Так само ідеї Джона Локка, Томаса Гоббса, Жан-Жака Руссо, Георга Гегеля, Карла Маркса, Юргена Габермаса та ін., котрі аж ніяк не є нейтральним описом. Де проходить строга межа між філософуванням Карла Маркса та Владимира Ленина, до прикладу? За якими критеріями Карл Маркс розглядається в науковому філософському дискурсі, а Владимир Ленин — в політико-ідеологічному? Як тоді класифікувати, до прикладу, Освальда Шпенглера, очевидно орієнтованого на політичну необхідність (Консервативна Революція, «пруський соціалізм»), чи Джованні Джентіле (неогегельянство, «етична держава», апологія фашизму). Витоки всього цього перш за все у Платона (діалог «Держава») та Арістотеля (трактат «Політика»), тобто на початках самої філософської традиції, а тому аж ніяк не може розглядатись як пізніша «девіація». Будь-яка філософія і є моделюванням картини світу, в т.ч. відштовхуючись в окремих випадках і від політичної необхідності. Вибіркове ж цитування є справою стилю, і в цьому сенсі критика в адресу Дмитра Донцова не стосується питання його «філософічності». Відомо, що Фрідріх Ніцше взагалі цитував без посилань, створивши після себе окрему галузь джерелознавства, спрямовану спеціально на пошук авторства вжитих ним висловів у його працях. Межі між есеїстикою та філософією формально існують, проте сьогодні ці межі розмиваються de facto — зрештою, і раніше вони були умовними. Чи можуть «Сповідь» Аврелія Августіна або «Так казав Заратустра» кваліфікуватись як філософські трактати?
Костянтин Левін
Я думаю, що головним критерієм належності тексту чи людини до когорти філософів або ідеологів є академічна традиція (не в сенсі «як вирішить міносвіти», а в сенсі того, як традиційно сприймається, трактується та чи та людина або текст в середовищі більш-менш компетентних людей протягом якогось періоду). Мені особисто було б стидно, якби тексти Донцова стали у нас «філософськими».
Святослав Вишинський
Про академічну традицію однозначно говорити важко, проте, звичайно, в дійсності на принципі конвенції все і будується. Однак конвенції мутують у часі — особливо в останні десятиліття ті границі, які колись були чіткими, почали розмиватись. Постать Дмитра Донцова в цьому відношенні є суперечливою і розгляд його спадщини у філософському ключі залежить від певної домовленості. Якість же філософування не надто залежить від його форми, тому, гадаю, претензії до Дмитра Донцова повинні бути не стосовно характеру викладу ідей, а стосовно самих ідей та їх вартості. Зрештою, будь-яка конвенція багато в чому усталюється — навіть у науці — через звичайний, так би мовити, PR, обмежений академічним дискурсом і його специфікою. Очевидно, що, до прикладу, Фрідріх Ніцше, як і філософи-постмодерністи, могли і не стати академічним феноменом, якби не були належно популяризовані. Поява нового феномену — це завжди наслідок ламки попередніх стереотипів, відмови дивитись на речі через куплені в когось окуляри. Російська філософія в цьому сенсі, до речі, є одним із зразків відчуття внутрішньої самодостатньості та автономності стосовно філософії европейської, що виражається в т.ч. у волі визнавати власний шлях окремішнім, без огляду на критерії, які нав'язує Захід.
Костянтин Левін
Однак конвенції мутують у часі
.
Ну так, якщо конвенції зміняться настільки, що в ряд українських (поза Україною навряд чи він колись комусь буде цікавий) філософів буде додано ідеолога українського націоналізму, то слово «мутація» на адресу академічного середовища можна буде вживати вже в іншому, не надто приємного сенсі.
Святослав Вишинський
Для консервативно налаштованих кіл будь-яка зміна здебільшого має негативний відтінок. Філософування Фрідріха Ніцше свого часу стало більшою сенсацією і скандалом, перш за все для академічних систематиків, тому позиціонування через кому Арістотеля та Фрідріха Ніцше багато для кого і тепер виглядає як замах на «справжню» філософію. Націоналістична спрямованість Дмитра Донцова в цьому відношенні є тільки одним із варіантів, який зараз негативно оцінюється саме через ліберальну заангажованість суспільства. Проте будь-які заангажованості, як показує історія, також мутують у часі.
В'ячеслав Артюх
Мені видаєтьсяЮ, що все залежить від специфіки тлумачення феноменів «філософія» та "ідеологія" в ту чи іншу історичну епоху. Що є умовою філософічності того чи іншого тексту? Для кого філософія ще не померла і не перетворилась на методологію науки текст робить філософським наявність у ньому метафізичної складової. Якщо брати ідеологію в розумінні Маркса, то філософія, звичайно, — це один із видів ідеології. Що ж до Донцова-філософа, то сам він ніколи себе філософом не вважпав та й історику філософії під якісь стандарти академічнорго філософа його підвести неможливо, але, як на мою думку, якщо філософію розуміти як теоретичний рівень світогляду, то, зкичайно, певні теоретизації, особливо політичної складової, світогдяду тому ж історикові філософії у нього відшукати можна.
Костянтин Левін
Так, певні моменти відшукати можна, їх можна відшукати майже в будь-якому тексті, тут неможливо не погодитися. Моя критика стосується виключно трактування ідеологічної спадщини Донцова як філософії «через кому», типу: «Аристотель, Ніцше, Донцов, Фуко», бо саме це, якщо я правильно розумію, намагається довести Святослав.
Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте